KONKURS za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

urednik Avatar

U skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, raspisuje

K O N K U R S
za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

I Dijelom prihoda od igara na sreću finansiraće se iznosom do 3.129.477,27 eura planovi i programi organizacija u sljedećim oblastima:

1) Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti,
2) Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom,
3) Razvoj sporta,
4) Kultura i tehnička kultura,
5) Vaninstuticionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine,
6) Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.

Raspodjela prihoda od igara na sreću vrši se za planove i programe A i B kategorije.
– Program A kategorije, podrazumijeva plan i program za čiju realizaciju može biti zatražen iznos manji od 15.000 eura.
– Program B kategorije, podrazumijeva plan i program za čiju realizaciju može biti zatražen iznos veći od 15.000 eura.

II Plan i program A kategorije sadrži sljedeće elemente:

1) naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih);
2) naziv plana i programa;
3) kategoriju plana i programa;
4) oblast plana i programa;
5) kratak sadržaj plana i programa;
6) opis problema;
7) ciljeve plana i programa;
8) ciljne grupe;
9) detaljan opis aktivnosti plana i programa:
10) rok za realizaciju plana i programa;
11) očekivane rezultate plana i programa;
12) način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa;
13) održivost plana i programa;
14) budžet plana i programa i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti plan i program odobrena od strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
15) kratak opis realizovanih planova i programa u prethodne tri godine;
16) ime i prezime lica odgovornog za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima;
17) podatke o organima upravljanja organizacije;
18) broj žiro-računa i PIB organizacije.

Uz plan i program A kategorije, prilaže se sljedeća (propratna) dokumentacija:

1) dokaz o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:
– za NVO, fotokopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (“SL Crne Gore 39/11”) izdata od strane državnog organa zaduženog za vođenje registra NVO, ili fotokopija rješenja o usklađivanju statuta organizacije sa odredbama navedenog zakona izdata od strane državnog organa zaduženog za vođenje registra NVO;
– za sportske organizacije, fotokopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu (“SL Crne Gore 36/11”) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (“SL Crne Gore 36/13”) ili fotokopija rješenja o usklađivanju statuta organizacije sa odredbama navedenih zakona;
– za privredna društva i javne ustanove, fotokopija potvrde o registraciji iz CRPS-a;
– za ostale neprofitne organizacije, fotokopije odgovarajućih rješenja izdatih od nadležnih organa;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za 2015. godinu (fotokopija potvrde o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi). Javne ustanove i opštinske organizacije dostavljaju izvještaj o novčanim tokovima za 2015. godinu i dokaz o predaji istog nadležnom organu;

3) fotokopije bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2015. godinu potpisane od strane ovlašćenog računovođe i ovlašćenog lica organizacije i ovjerene pečatom organizacije;

4)
– Narativni izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodne tri godine, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije. (Za sredstva prihodovana po osnovu Odluke Komisije za 2015. godinu narativni izvještaj dostaviti na propisanoj formi objavljenoj na sajtu Ministarstva finansija. Za ostale dvije godine narativni izvještaji mogu a ne moraju biti dostavljeni u propisanoj formi).
– Detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije. Finansijski izvještaj, sa kopijama računa, faktura, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, dostaviti u propisanoj formi objavljenoj na sajtu Ministarstva finansija.
– Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome. Potpisanu i pečatom organizacije ovjerenu izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;

5)potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora. Izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;

6) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne. Izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;

7) tri štampane verzije plana i programa i CD koji sadrži jednu elektronsku verziju plana i programa u word formatu;

8) organizacija može dostaviti validne dokaze u cilju potvrde sopstvenih kapaciteta

9) Ukoliko je za plan i program obezbijeđeno finansiranje od strane fondova EU organizacija je dužna da dostavi fotokopiju ugovora sa evropskim donatorom

Prijavu na Konkurs za planove i programe A kategorije može podnijeti organizacija koja je registrovana najmanje šest mjeseci prije dana objavljivanja Konkursa.
Komisija zadržava pravo da zatraži dopunu izvještaja od aplikanata o realizaciji pojedinih prethodnih planova i programa.

III Plan i program B kategorije sadrži sljedeće elemente:

1)naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail);
2) naziv plana i programa;
3) kategoriju plana i programa;
4) oblast plana i programa;
5) kratak sadržaj plana i programa;
6) opis problema;
7) ciljeve plana i programa;
8) ciljne grupe;
9) detaljan opis aktivnosti plana i programa;
10) rok za realizaciju plana i programa;
11) očekivane rezultate plana i programa;
12) način praćenja i procjene uspješnosti realizacije plana i programa;
13) održivost plana i programa;
14) budžet plana i programa i iznos sredstava za koji se konkurise, iznos sopstvenih sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti plan i program odobrena od strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
15) očekivane izvore dodatnog finansiranja;
16) podatke o kapacitetu organizacije da realizuje plan i program;
17) kratak opis realizovanih planova i programa u prethodnih pet godina;
18) ime i prezime lica odgovornog za realizaciju plana i programa sa kontakt podacima;
19) podatke o organima upravljanja organizacije;
20) broj žiro-računa i PIB organizacije.

Uz plan i program B kategorije prilaže se sljedeća (propratna) dokumentacija:

1) dokaz o registraciji organizacije kod nadležnog organa i to:
– za NVO, fotokopija riješenja o upisu u registar NVO iz državnog organa zaduženog za vođenje registra nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (“SL Crne Gore 39/11”) izdata od strane državnog organa zaduženog za vođenje registra NVO, ili fotokopija rješenja o usklađivanju statuta organizacije sa odredbama navedenog zakona izdata od strane državnog organa zaduženog za vođenje registra NVO;
– za sportske organizacije, fotokopija riješenja o upisu u registar sportskih organizacija iz državnog organa zaduženog za vođenje registra sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu (“SL Crne Gore 36/11”) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sportu (“SL Crne Gore 36/13”) ili fotokopija rješenja o usklađivanju statuta organizacije sa odredbama navedenih zakona;
– za privredna društva i javne ustanove, fotokopija potvrde o registraciji iz CRPS-a;
– za ostale neprofitne organizacije, fotokopije odgovarajućih rješenja izdatih od nadležnih organa;

2) dokaz o predaji finansijskog izvještaja za 2015. godinu (fotokopija potvrde o predaji finansijskog izvještaja Poreskoj upravi). Javne ustanove i opštinske organizacije dostavljaju izvještaj o novčanim tokovima za 2015. godinu i dokaz o predaji istog nadležnom organu;

3) fotokopije bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2015. godinu potpisane od strane ovlašćenog računovođe i ovlašćenog lica organizacije i ovjerene pečatom organizacije;

4)
– Narativni izvještaj o realizaciji sredstava dodijeljenih odlukom Komisije za prethodnih pet godina, ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije. (Za sredstva prihodovana po osnovu Odluke Komisije za 2015. godinu narativni izvještaj dostaviti na propisanoj formi objavljenoj na sajtu Ministarstva finansija. Za ostale četiri godine narativni izvještaji mogu a ne moraju biti dostavljeni u propisanoj formi).
– Detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu ukoliko je organizacija u tom periodu bila korisnik sredstava po osnovu odluka Komisije. Finansijski izvještaj, sa kopijama računa, faktura, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, dostaviti u propisanoj formi objavljenoj na sajtu Ministarstva finansija.
– Ukoliko organizacija u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome. Potpisanu i pečatom organizacije ovjerenu izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;

5) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava organizacije da za traženi iznos nije dobila sredstva od drugog donatora. Izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;

6) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava organizacije da posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene (dostaviti list nepokretnosti ili ugovor o zakupu prostorija, kao i M4 obrazac za zaposlene u organizaciji, obrazac IOPPD ili potvrda poslodavcu o zaposlenom sa dodatkom B: Registracija fizičkog lica koju pri zaposlenju svakog lica poslodavcu izdaje Poreska uprava). Izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;

7) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava organizacije da su navedene informacije u prijedlogu plana i programa tačne. Izjavu potrebno dostaviti kao zaseban dokument;

8) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava partnera o prihvatanju učešća u planu i programu u visini iznosa sredstava koja su navedena u planu i programu, ukoliko u planu i programu postoje partneri;

9) potpisana i pečatom organizacije ovjerena izjava da se sredstva dobijena na osnovu Konkursa neće koristiti za pokriće gubitaka ili drugih obaveza organizacije;

10) tri štampane verzije plana i programa i CD koji sadrži jednu elektronsku verziju plana i programa u word formatu;

11) Organizacija može dostaviti validne dokaze u cilju potvrde sopstvenih kapaciteta.

12) Ukoliko je za plan i program obezbijeđeno finansiranje od strane fondova EU organizacija je dužna da dostavi fotokopiju ugovora sa evropskim donatorom

Prijavu na Konkurs za planove i programe B kategorije može podnijeti organizacija koja je registrovana najmanje 12 mjeseci prije dana objavljivanja Konkursa.

Traženi iznos sredstava za finansiranje planova i programa B kategorije ne može biti veći od ukupnih sredstava koja je organizacija realizovala u okviru svog redovnog poslovanja u prethodnoj godini.

Komisija zadržava pravo da zatraži dopunu izvještaja od aplikanata o realizaciji pojedinih prethodnih planova i programa.

IV Pravo učešča na Konkursu imaju:

• Nevladine organizacije registrovane na osnovu važećeg Zakona o NVO, koje su registrovane i aktivno obavljaju djelatnost najmanje pola, odnosno jednu godinu, prije dana raspisivanja ovog Konkursa (u zavisnosti da li je plan i programa kojim organizacija dostavlja prijavu na Konkurs A ili B kategorije), a koje obavljaju djelatnost u jednoj od gore navedenih oblasti djelovanja;
• ostale neprofitne organizacije i javne ustanove koje obavljaju djelatnost u jednoj od gore navedenih oblasti djelovanja;
• organizacije koje se bave djelatnostima iz oblasti medijskog pluralizma.

Prijave na Konkurs vrše se putem prijavnih formulara koji su objavljeni na internet sajtu http://www.mf.gov.me/rubrike/konkurs_igre_na_srecu/

Prijave planova i programa sa kompletnom dokumentacijom predviđenom Konkursom dostaviti na arhivu Ministarstva finansija, Ul. Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica, sa naznakom Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Takođe, na koverti u kojoj se dostavlja dokumentacija potrebno je naznačiti oblast u kojoj se konkuriše, kao i da li je eventualno obezbijeđeno finansiranje od strane fondova Evropske unije.

Popunjenu aplikacionu formu neophodno je dostaviti u 3 (tri) štampana primjerka ovjerena pečatom organizacije i potpisana od strane ovlašćenih lica, kao i u elektronskom obliku na jednom CD-u. Propratnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u 1 (jednom) primjerku, u štampanoj verziji. Propratnu dokumentaciju je potrebno dostaviti uz svaki pojedinačni plan i program kojim organizacija dostavlja aplikaciju na Konkurs. Arhiva Ministarstva finansija ima obavezu da podnosiocu plana i programa izda potvrdu o predaji aplikacije.

Prijavnu formu plana i programa potrebno je dostaviti i na e-mail adresu velibor.damjanovic@mif.gov.me.

Komisija neće razmatrati neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnijete u predviđenoj prijavnoj formi, prijave koje su modifikovane ili nijesu u potpunosti popunjene i koje ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog Konkursa. Za aplikacije dostavljene poštom važi datum sa poštanskog žiga kada je predata zvaničnom poštanskom operateru.

Organizacija čiji je plan i program odbijen može u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke podnijeti zahtjev za obrazloženje razloga za donošenje te odluke. Obrazloženje i bodovnu listu Komisija dostavlja u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Priložena dokumentacija se ne vraća.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a poslednji dan u kome je moguće predati aplikaciju je 28.04.2016. godine do 16.00 časova.

Odluku o odabiru planova i programa i raspodjeli sredstava Komisija donosi u roku koji ne može biti duži od 45 dana od dana završetka Konkursa, nakon čega će Predsjednik Komisije zaključiti ugovore sa nosiocima odobrenih planova i programa.

Ovdje možete preuzeti Formular A

Ovdje možete preuzeti Formular B

Formular finansijskog izvjestaja kategorija A i B

Formular narativnog izvjestaja kategorija A i B

Napomene:
Ukoliko je organizacija prihodovala sredstva po osnovu prošlogodišnjeg Konkursa, a do sada nije realizovala sva pomenuta sredstva, potrebno je dostaviti detaljan izvještaj o utrošku do dana dostavljanja aplikacije na Konkurs za 2016. godinu realizovanih sredstava, u skladu sa aktivnostima predviđenim odobrenim planom i programom. Takođe, potrebno je kao dokaz da eventualno uplaćena a neiskorešćena sredstva nijesu utrošena za druge svrhe dostaviti i potvrdu da se sredstva nalaze na računu organizacije (izvod iz banke na dan dostavljanja aplikacije na Konkurs).

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga