Program javne rasprave u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Rožaje za 2024. godinu

urednik Avatar

Na osnovu člana 167 Zakona o  lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 21 i 23  Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova  (“Sl.list CG – opštinski i propisi br. 12/16), člana 138 i 139 Statuta opštine Rožaje („Sl.list CG“ br. 38/18, 16/21 – opštinski propisi) a u vezi člana 14 Zakona o mladima (Sl.list CG”, br. 025/19, 027/19), Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Rožaje utvrđuje:

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE
U POSTUPKU DONOŠENJA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE
U OPŠTINI ROŽAJE ZA 2024. GODINU

  1. Utvrđuje se Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Rožaje  za 2024. godinu koji je izradjen u skladu sa Strategijom za mlade Crne Gore 2023-2027. godine, Nacrt LAPM je odobren od strane Ministarstva sporta i mladih, te je za isti dobijena saglasnost nadležnog Ministarstva a sam Nacrt je utvrđen Zaključkom predsjednika opštine Rožaje.
  2. Javna rasprava o Nacrtu LAPM trajaće 15 dana i počinje od 05. 02. 2024. godine zaključno sa 20. 02. 2024. godine.
  3. Nacrt navedenog LAPM biće dostupan svakog radnog dana u vremenu od 09-13 h u prostorijama Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Rožaje, Kancelarija za prevenciju narkomanije i rad sa mladima (Maršala tita, bb.)  i web sajtu Opštine Rožaje www.rozaje.me.
  4. Pozivaju se građani/ke, javne službe, sportske organizacije, NVO i drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi radi stvaranja što kvalitetnije osnove dokumenta.
  5. Prijedlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi na pisarnici Opštine Rožaje – Maršala Tita bb. i  na email adrese: hamzadacic83@gmail.com and aki-muric@hotmail.com, do isteka roka za javnu raspravu. Sve informacije u vezi Nacrta LAPM mogu se dobiti i putem telefona na broj: 069/886 637; 067-139/195.
  6. Centralna javna rasprava održaće se 20. 02. 2024. godine u prostorijama male sale Narodne biblioteke, po prethodno utvrđenom planu sa  početkom u 11 časova.
  7. Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Rožaje će razmotriti dobijene primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 3 dana od dana završetka rasprave.
  8. Program održavanja javne rasprave o nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade biće objavljen na Oglasnoj tabli Opštine i na sajtu www.rozaje.me .

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga