CAZAS o Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore

urednik Avatar

CAZAS: RADITI VIŠE NA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENE KULTURE

NVO CAZAS nakon objavljivanja Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore pozdravlja nalaze i preporuke iz Izvještaja za poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja. Posebno je važna činjenica da je Evropska komisija objektivno i realno sagledala probleme u zdravstvenom sistemu na koje CAZAS ukazuje godinama.

Evropska komisija je uvažila značajan dio sugestija nakon konsultacija sa organizacijama civilnog društva u dijelu javno-zdravstvenih pitanja. Od posebne važnosti su preporuke vezane za potrebu obezbjeđivanja održivosti uspostavljenih servisa u oblasti HIV/AIDS-a namijenjenih populacijama u najvećem riziku, poboljšanju kapaciteta za obezbjeđenje psihosocijalne podrške i pomoći pacijentima sa hroničnim bolestima i boljoj implementaciji Nacionalne strategije za prevenciju zloupotrebe droga, posebno među mladima. Napominjemo, većina servisa preventive i podrške za HIV/AIDS u civilnom sektoru ugašena je u julu ove godine usljed nedostatka sredstava, kao i usljed nedostatka sistemske podrške za održivost pomenutih servisa. Takođe, između ostalog, navodi se da je potrebno više uraditi na poboljšanju prava pacijenata, da je neophodno da se obezbijedi aktivno učešće civilnog sektora u Nacionalnom Savjetu za prevenciju zloupotrebe droga, kao i da se uradi više na promociji dobrovoljnog davalaštva krvi i unaprjeđenju mentalnog zdravlja.

Ocjena da je napravljen djelimičan napredak u ovoj oblasti predstavlja podsticaj svim akterima da u budućem periodu radimo i uradimo više na poboljšanju zdravstvenog sistema kroz veću promociju zdravlja i prevencije, kako bismo podigli opšti nivo kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvene kulture u Crnoj Gori. Poseban napor očekujemo od strane relevantnih državnih organa i institucija, sa kojima civilni sektor treba i mora da ima još bolju saradnju i komunikaciju, posebno u navedenim oblastima.

CAZAS još jednom poziva relevantne institucije sistema da se kroz dijalog i saradnju iznađu sistemski mehanizmi i rješenja za navedene izazove, kao i da se uradi mnogo više po pitanju poboljšanja standarda zdravstvenih radnika u crnogorskom sistemu zdravstva kao preduslova za iole ozbiljnije pozitivne promjene u našem zdravstvenom sistemu. S tim u vezi, još jednom naglašavamo da svi akteri na ovom polju imaju pruženu ruku saradnje od strane CAZAS-a.

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga